בחירות 26.11.02 Elections

Eligible to vote:

1082

בעלי זכות בחירה:

Voted:

663 = 61.3%

השתתפו:

Invalid votes:

22

קולות פסולים:

Disappeared votes:

3

קולות שנעלמו:

תקווה - תק

Tikva

 

מצע - platform

כולנו  חשמונאים - כח

Kulanu Hashmonaim

 

מצע - platform

תכל'ס - את

Tachlis

 

מצע - platform

128 קולות = 20.0%

2 מנדטים (1.81)

227 קולות = 35.6%

3 מנדטים (3.20)

283 קולות = 44.4%

4 מנדטים (3.99)

1. פנחס נדב

2. יצחק תפילין הכהן

3. נילי ארז

4. שמואל אהרוני

5. יצחק חרדים

6. שלמה נאמן

7. אברהם מזוז

8. ראובן יונתי

 

 

1. Pinchas Nadav

2. Yitzhak Tefilin Hacohen

3. Nili Erez

4. Shmuel Aharoni

5. Yitzhak Haradin

6. Shlomo Neeman

7. Avraham Mazoz

8. Reuven Yonati

 

 

1. שמשון מהודר

2. יהודה שווגר (התפטר 9/06)

3. יהודה חורי (התפטר 12/02)

4. נתנאל עופרי (החליף #3)

5. גרשון רודיך (החליף #2, התפטר 02/07)

6. אמיר שחרור

7. נחמה ווחנובצקי (החליפה #5)

8. חנן בלנקנשטיין

9. דב אטנר

 

 

 

 

 

1. Shimshon Mehudar
2. Yehudah Shvager (resigned 9/06)
3. Yehudah Hori (resigned 12/02)
4. Netanel Ofri (replaced #3)
5. Gershon Rudich (replaced #2, resigned 2/07)
6. Amir Shichrur
7. Nechama Vochnovitsky (replaced #5)
8. Chanan Blankeshtein
9. Dov Etner

1. אמיר רוט

2. דב גילאור

3. אליוט יפה

4. אורי יפה

5. עוזי אסייג

6. יונה וורנר

7. דוד אביעזר

8. ג'ודי סיימון

9. גיל רוזן

10. מיכל שטרנטל

11. שוקי הולנדר

12. מיכאל תמים

13. נפתלי וקסלר

14. שי אליצור

15. אילן טרביץ

16. דוד גילאור

17. יעקב בן דרור

 

 

 

1. Amir Roth

2. Dov Gilor

3. Elliot Yaffe

4. Uri Yaffe

5. Uzi Assiyag

6. Yona Werner

7. David Aviezer

8. Judy Simon

9. Gil Rosen

10. Michal Sternthal

11. Shuki Hollander

12. Michael Tamim

13. Naftali Wexler

14. Shai Elitzur

15. Ilan Travitz

16. David Gilor

17. Yakov Ben Dror

להלן ההסכם שנחתם בין רשימות "כולנו חשמונאים" ו"התקוה'

בס"ד

הסכם

שנערך ונחתם בחשמונאים ביום כ"ח לחודש כסלו שנה תשס"ג   2/12/02

בין: נציגי רשימת "כח ­ כולנו חשמונאים"  להלן "צד א'"

ובין: נציגי רשימת "תק ­ התקוה" להלן " צד ב'"

הואיל: והצדדים הינם נציגי רשימות שהתמודדו לועד הישוב חשמונאים בבחירות שהתקיימו ביום 26/11/02.

והואיל וצד א' קיבל - 3 מנדטים מתוך 9 המנדטים שבועד הישוב , ואילו צד ב' קיבל 2 מנדטים כנ"ל.

והואיל והצדדים מבקשים לשתף פעולה  בניהול הועד למשך כל תקופת כהונתו.

לפיכך הוסכם , והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. נציגי הצדדים ישתפו פעולה ויתאמו עמדותיהם לפני הצבעות בועד על בסיס ההבנות שבין הרשימות, וכמפורט להלן:

2. במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים או בין יחידי צד להסכם,תחייב דעת הרוב את כולם, וזאת בנושאים קרדינליים.

3. הצדדים מסכימים כי פרויקט הפיתוח ימשך כדלהלן:
(א) שלב א' יבחן ויושלם תוך מעקב ופיקוח קפדני על אופן הביצוע.
(ב) במהלך ביצוע שלב א' יקבע היקפו ואופיו של שלב ב' ויבחנו האפשרויות להוזיל העלויות ולהפחית הנטל מהתושבים.
(ג) תיבדק האפשרות המשפטית והכלכלית להקטין הסכומים שבהסדר התשלומים המוצע לתושבים וזאת עד לגיבוש העלויות הסופיות של הפרויקט כולו.
(ד) הצדדים קוראים לכל התושבים שלא הסדירו תשלומי הפיתוח לעשות זאת ללא דיחוי.   עם זאת יובהר לתושבים כי העלויות המחושבות בהסדר התשלומים הקיים הינן כורח לכ-6 חודשים עד לסיום הבדיקות הנ"ל, וזאת עקב הצורך במימון העלויות של שלב א' עפ"י החוזה עם הקבלן.

4. תערך בדיקה ובחינה של נושא התקציב וכל העברת כספים לכל עמותה או יחיד הפועלים בישוב תבחן לאור האינטרסים של הישוב ומתוך שקיפות מלאה.

5. הצדדים יפעלו להרחבת שיתוף הפעולה בועד עם נציגי רשימת "תכלס" ובלבד שנציגי "תכלס" יקבלו את העקרונות שבהסכם זה .
 

6. הצדדים יתמכו במועמדותו של שמשון מהודר לראשות הועד.

7. נציג צד ב', מר פנחס  נדב, ימונה לסגן ראש הועד.

8. לנציג צד ב' תהיה זכות חתימה שנייה על צ'קים המשולמים ע"י הועד.

9. תוקמנה ועדות מיוחדות לנושא הפיתוח :
(א) ועדת מעקב ופיקוח.
(ב)  ועדת גיוס כספים.

הצדדים ימנו כ"א נציג אחד לועדות הנ"ל.
בראשות הועדה לפיקוח יעמדו נציג צד א' מר יהודה חורי
ונציג צד ב' נסים תפילין הכהן.
נציגי צד ב' יעמדו בראשות ועדות כספים,  ודת.
בחירת הנציגים לשאר הועדות תבוצע תוך 30 יום מתחילת פעילות הועד ולאחר מיצוי המו"מ עם רשימת תכלס.

10. הצדדים מתחייבים לעשות כל שביכולתם ע"מ לאפשר לועד ולעומד בראשו למלא תפקידו כיאות לטובת הישוב , לרווחת התושבים,ולשיפור פני הישוב ושגשוגו.
    
וע"ז באו הצדדים על החתום:

שמשון מהודר

יהודה שווגר

יהודה חורי 

פנחס נדב

נסים תפילין הכהו

 

Agreement                                                             

Prepared and signed in Hashmonaim on Monday, December 2, 2002

Between: Representatives of the Koach Faction ­ “Kulanu Hashmonaim”   “SIDE A”
 

And between: Representatives of the Tak Faction ­ “Tikvah”   “SIDE B”

WHEREAS the sides are representatives of the parties that ran for election to the Vaad of the Hashmonaim Yishuv in the election held on 26/11/02

and

WHEREAS “SIDE A” received 3 of the 9 Vaad seats
and “SIDE B” received 2 of the 9 Vaad seats
 

and

WHEREAS the two sides wish to cooperate with each other in the management of the Yishuv for their entire term of office

THEREFORE it is agreed and declared between the sides as follows:

·          Representatives of both sides will cooperate with each other and coordinate their positions prior to each vote on the basis of this understanding between the sides as detailed below:

            In the event of a difference of opinion with any individual or between the sides that are part of this agreement, the majority opinion will require that all five votes be cast as a block, on all major issues.

·          The parties agree that the Development Project (Pituach) will continue as follows:
 

            The first stage will be reviewed and completed but will receive careful scrutiny and supervision over the quality of the work.
 

            During the first stage of the Pituach, the scope and specifications of the second stage will be decided upon and ways will be sought to both reduce the cost of the project and to reduce the financial burden of the residents.
 

            The legal and economic feasibility of reducing the level of payments in the current arrangements with the residents will be explored until the final cost of the project will be determined

             Both sides call upon all residents who have not arranged payment for the Pituach to do so without delay. Despite this call, it should be clear to all residents that the project cost estimates used in the existing payment plans will apply and a necessity for about six months.

This arrangement will be in effect until the review of the project is completed.

These  payments are required to finance the cost of the initial contracts signed with the contractor.

·          An audit of the budget and of all transfers of funds to individuals and to local Amutot will be made to protect the interests of the Yishuv and the results will be made public.

·          The sides will strive to expand the cooperation on the Vaad with the delegates of the “Tachlis” faction, on the condition that the “Tachlis” representatives accept the principles of this agreement.

·          The sides will support Shimshon Mehudar for the position of Rosh Vaad.

·          The representative of “SIDE B”, Mr. Pinchas Nadav, will be appointed Sgan Rosh Vaad.

·           The representative of “SIDE B” will have the authority to cosign checks issued by the Vaad.

·          Special Pituach Vaadot will be set up:
a)      Management and Inspection sub-committee
b)      Solicitation of funds sub-committee

         Each side will appoint one representative to these subcommittees. The co-chairmanship of the Management and Inspection sub-committee will be held by the representative of “SIDE A”, Mr. Yehuda Churi, and the representative of “SIDE B”, Nissim Tefillin, the Cohen.

·          The representatives of “SIDE B” will receive the chairmanships of the Finance Committee, and the Religion Committee.

·          The appointment of the remaining committee chairmen will be done within 30 days of the Vaad taking office and after negotiations with the “TACHLIS” faction.

·          The two sides accept that they will do all in their power to enable the Vaad and its chairman to carry out their tasks in the best interest of the Yishuv, for the benefit of the residents and to improve the general quality of life.

Signed by both sides:

Shimshon Mehudar,

Yehuda Shvagger,

Yehuda Churi,

Pinchas Nadav,

Nissim Tefillin ­ the Cohen.