טופס הרשמה משפחתי לחוגים בישוב חשמונאים - תשס"ח

 

שם משפחה: ________________    שם ההורה: _____________ ישוב: ____________

 

טל' בבית: __________ טל' בעבודה: _________ טל' נייד: _________ דואר אלקטרוני: _____________

 

 

שם המשתתף

כיתה

ביה"ס

שם החוג

 מחיר לשנה

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 כתב התחייבות:  (חובה לקרוא )

1)      הנני מצהיר בזה כי קראתי את תנאי ונוהלי ההשתתפות בחוגי הישוב כפי שהם מפורטים מטה וחתימתי על גבי טופס זה יש בה משום הסכמה לתנאים ולנהלים האמורים.

2)      פעילות החוגים תחל השנה ביום ראשון, 7 באוקטובר, 2007 ויפעלו עד סוף חודש יוני, 2008, חוץ מהתאריכים שמצוינים בלוח חופשות המצורף. מדריך מחויב להעביר מינימום של 32 מפגשים עד סוף יוני.

3)      ניתן לחלק תשלומי חוגים ל 9 תשלומים (מאוקטובר עד יוני)  דרך הוראת קבע או צ'קים דחויים, עד ה-10 לכל חודש, לפקודת "ועד מקומי חשמונאים". לא יתקבל תשלום חלקי.

4)      פתיחת חוג וקיומו מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

5)      ניתן לפרוש מחוג ע"י הודעה בכתב בלבד לרכזת הקהילה במזכירות הישוב עד לתאריך 28 בכל חודש. הפסקת התשלום והפעילות תחל מהחודש שלאחריו.

6)      למרות האמור לעיל בסעיף 5 ביטול השתתפות בחוג יוכל להיעשות רק עד לתאריך 28.2.2008. לאחר תאריך זה, לא יוחזרו התשלומים גם אם יפסיק המשתתף להגיע לחוג.   

7)      תוספת תשלום עבור תחרויות, מדליות, חומרים, סיורים ולבוש שלא כלולים במחיר של חוגים מסוימים תגבה ישירות ע"י המדריך.

8)      ידוע לי כי השתתפות בחוג ספורט או בכל חוג הכרוך בפעילות גופנית מותנית בבריאות תקינה של המשתתף בחוג. הנני מצהיר בחתימתי על טופס זה, כי לא ידוע לי על כל ליקוי בבריאותו של הנרשם לחוג אשר עשויה ו/או עלולה להיות רלוונטית בהשתתפות בחוג.

9)      במקרה והפסיד המשתתף שיעור אחד בשל מחלה – לא יקבל פיצוי. במקרה של מחלה שנמשכת מעל שבועיים, חו"ח, יש להציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו של עניין.

10)   ידוע לי שמפגשים של חוג ההישרדות  מתקיימים לפעמים מחוץ לגבולות הישוב ובאחריות המדריך.

11)    ידוע לי שניתן להרחיק ילד שמפריע להתנהלות תקינה של החוג בשל בעיות התנהגות.

 

חתימת הורה/משתתף (מעל גיל 18): _________________________                    תאריך: ____________