Auditing Committee   ועדת ביקורת

ניתן לפנות לועד בדוא"ל:

vaadat.bikoret@rammod.net

 

Committee members

חברי הועד

 

מר משה ישרף - חבר

 

מר ישי דאב – חבר

 

מר יעקב טאוב – חבר

 

Committee announcements

הודעות הועד

 

תקציר דו"ח סיכום שנת ביקורת התשע"ו ראה כאן

דו"ח 01.11.15

 

Committee duties

תפקידי הועד

 

 

1.       על חברי ועדת ביקורת (להלן – "הועדה") לבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין, ובכלל זה:

 

          א)   לבדוק את חשבונות הועד המקומי.

 

          ב)    לוודא כי הפעולות של הועד המקומי נעשו במסגרת התקציב המאושר.

 

          ג)     לבדוק האם תוקנו הליקויים בפעולות הועד המקומי, אשר נמצאו בביקורות הקודמות שהוציאה הועדה.

 

2.       לצורך ביצוע תפקידי הועדה, רשאית הועדה לקבל מכל חבר ועד מקומי או עובד הועד המקומי ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה.

 

3.       בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה, תמציא הועדה לועד המקומי טיוטת דו"ח ביקורת מפורט שיתייחס לפעילות הועד המקומי ותאפשר לועד המקומי להעיר הערות לטיוטה בתוך 30 יום מעת המצאת הטיוטה.

 

4.       לאחר העברת הערות ע"י הועד המקומי לטיוטת הביקורת, תקיים הועדה דיון בהערות הועד המקומי ותערוך את דו"ח הביקורת הסופי.

 

5.       בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת לידי הועד המקומי, ראש המועצה וועדת הביקורת של המועצה את דו"ח הביקורת הסופי.

 

6.       דו"ח הביקורת יהא פתוח לעיון כל תושב בישוב ודו"ח תמצית ממנו יופץ לכל תושבי הישוב בתוך 14 ימים ממועד הגשתו למועצה.