ישיבת וועד ‏יום שני 6 יוני  2005

 

נוכחים: מוטי, שמשון,  שמשון, נדב, אורי, דב, אמיר, ניסים ואני.

           

 

  1. פגישה עם מר יקירביץ'

                                 א.         נושא חוק השמירה - שמירה אישית אינה שוויונית. יש פטורים משמירה מסיבות שונות.

                                  ב.         ברגע שיש חוק עזר לשמירה בשכר, אסור לפי החוק לאפשר שמירת תושבים. לא ניתן לייצר חוק שיאפשר שחלק ישמרו וחלק ישלמו. לכן אנחנו יורדים מהצעה זו.

                                  ג.          נושא נוסף שמבקשים לדון בשינוי חוק העזר כך שמי שמשתמש בשני נכסים לעסק אחד לא יצטרך לשלם פעמיים אגרת שמירה. גם זה לא נראה שניתן לשנות. לכן אנחנו יורדים מנושא זה.

                                  ד.         מר יקירביץ' מעדכן בנושא הבוררות עם קריית ספר. הודיע לקריית ספר שיותר לא נאפשר סחבת בדיונים ואנחנו מבקשים לזמן דיון נוסף עם הבורר  תוך 10 ימים.

  1. עדכונים של מוטי:

                                 א.         ביטוח אחריות מקצועית לנושאי משרה (תקציב נדרש של 11000 ₪) – מוטי מציע לקצץ את הסעיפים הבאים"

                                                               i.      ביקורת ספרים – 1000 ₪ (מתקציב של 13000 ₪)

                                                             ii.      שכר עבודות גינון – 6000 ₪ (מתקציב של 150000 ₪)

                                                            iii.      עבודות קבלניות – 2000 ₪ (מתקציב של 5000 ₪)

                                                           iv.      לא כל הסכום נדרש השנה מאחר והביטוח יתחיל באמצע השנה.

                                                             v.      ההצעה עברה ברוב של 6 בעד 1 נגד.

                                  ב.         מוטי מציע לבצע עבודות ניקוז שכדאי לבצע עכשיו על ידי עובדי המזכירות ולהוציא את נושא הניקוז מהמכרז. ההצעה אושרה פה אחד.

                                  ג.          שכן של המזכירות שלח מכתב התנגדות לסגנית שר הפנים נגד מיקום בית כנסת נתיב אור.

                                  ד.         עדכון תב"ע – רוני הוציא עדכון לתב"ע

  1. שמשון מעדכן

                                 א.         המועצה וגזבר המועצה מתעלמים מכל פניות המזכירות ויו"ר הוועד בנושא חיבור הביוב לצינור של קריית ספר.

                                  ב.         חובות החברה על מתחם 293 והשתתפות בסלילת הכביש לגני מודיעין – החברה עדיין לא הפקידה ערבות כנדרש.

  1. דב מעדכן מוועדת חינוך –מנהל בית הספר מבקש להשתמש בתקציב לעדכון המחשבים
  2. דב מבקש להחיל את ההסדר מהשנתיים הקודמות בנושא ספר הטלפונים היישובי גם השנה – שליש מהרווחים למתן בסתר, שליש לוועדת חינוך ושליש למלגות לתלמידי נר תמיד. הבקשה אושרה פה אחד.
  3. אני מעדכן מוועדת פיתוח:

                                 א.         הוועדה ממליצה לכבות את התאורה הכפולה בכביש הטבעת – שמשון מבקש לדחות את ההצבעה לישיבה הבאה.

                                  ב.         הוצאת חברי וועדה שאינם מגיעים לישיבות – הנושא הועבר חזרה לידי יו"ר הוועדה להחלטה וביצוע ללא צורך באישור הוועד.

                                  ג.          התקיימו 4 פגישות עם תושבי 4 רחובות  לדיון בתכנון הרחובות הפנימיים במסגרת סדרת פגישות  עם תושבי כל רחוב על תכנון הרחוב. מספר שינויים שהתבקשו על ידי התושבים מתבצעים על ידי המתכנן.

  1. אישור שינוי בצו ארנונה לשנת 2006:

                                 א.         אני מבקש לתקן את השנה בחוק (מופיע 2005)

                                  ב.         אני שואל מה ההיגיון בשיטת העלות למ"ר שנקבע?  מציע להביא הצעה חילופית לאחר שמוטי ייתן לי נתונים על גדלי הבתים.

                                  ג.          אמיר מציע שלא נעלה מיסים אלא רק נחלק את העלויות שונה בין אלה שחרגו לבין אלו שלא חרגו. או לחילופים  נעלה מיסים ונשתמש בה לצורכי ציבור ייעודיים.

                                  ד.         הוחלט לדון בנושא מחדש לאחר שנביא הצעה אחרת.

  1. אני מציע להעביר לוועדת ביטחון בקשה להציג לוועד הצעות ומשמעויות לקיצוץ של 100000 ₪ בתקציב הביטחון. ההחלטה אושרה פה אחד.
  2. וועדת דת – אמיר רוט מוצע כחבר וועדת דת – אושר פה אחד. כמו כן הוועד הצביע שלא להוסיף לתקציב וועדת דת סכום נוסף -  אושר פה אחד.
  3.  

בברכה

יהודה שוגר