ישיבת וועד ‏‏יום ראשון 05  פברואר 2006

 

נוכחים: כולם!!!!

           

 

1.      דיווחי מוטי

                                 א.         היום נערכה פגישה עם הקבלן וחברת רמת מודיעין בנוגע לסלילת המשך רחוב מוריה. יש תכניות. יש בעיה עם מתקן הסניקה שעבודת העתקתו תיקח 3 חדשים.  בתכנית חסרים 50 מטרים בגני מודיעין לחיבור מוריה לרחוב רמב"ם. מוטי יפנה ליזם של גני מודיעין להשלים את הסלילה.

                                  ב.         גני מודיעין עוברים שינוי תב"ע ורוני המליץ שנתנגד לשינוי התב"ע מאחר ומדובר בהגדלה משמעותית של כמות התושבים.

                                  ג.          הצבא הנחית פקודה בסוף השבוע לסגור את מחסום נעלין לפועלים. יוכלו לעבור רק דרך מכבים. הצבא מוכן לפתיחת השער המערבי לכניסת פועלים. רוב חברי הוועד נגד פתיחת השער המערבי. ניסים מתריע כי המצב היום חמור עם עליית החמס ואל לנו לקחת אחריות לפתיחת השער. נשאיר זאת לצבא לבדיקות במחסום הרשמי. אני מציע שהרבש"ץ יתייעץ עם מפקדיו ויחליט אם לפתוח את השער או לא. לוועד אין נתונים להחליט בנושא. הוחלט שהרבש"ץ יחליט ויעדכן את המזכירות.

                                  ד.         מיסי יישוב – אפי פלס, גזבר המועצה, טוען שקשה לאשר את החוק כפי שהוא אלא מציע מחיר אחיד לכל המטרים.  מוטי יגיש הצעה לישיבה הבאה.

                                 ה.         חריגות לשטחים ציבוריים מוטי מציע שהוועד ישב כוועדת ערר לתושבים שחרגו ומעוניינים לקבל הנחות.  ההצעה התקבלה. הישיבות יהיו פתוחות לציבור.

2.      משאל תושבים לרחוב התבור – מוטי מעדכן שיצא מכתב מרוני שמבקש ממר נחום גבאי להפוך את כל כביש הטבעת לחד סטרי.

                                 א.         אני מציע שנכליל את המשאל לכל כביש הטבעת ולא רק למחצית הישוב.

                                  ב.         דב מתנגד. טוען שהנושא הוא רק רחוב התבור. ואל לנו לדון בשאר הישוב.

                                  ג.          אליוט מציע שהמשאל יהיה על כל הישוב אך תינתן אפשרות לענות על כל חלק בנפרד. מציע שדב ואני נציע את שאלות המשאל וכן נתן נימוקים בעד ונגד הפיכת הכביש לחד סטרי.

                                  ד.         אמיר טוען שאין לנו ניסיון ומציע שניקח מהנדס רציני שייעץ לנו בנושא.

                                 ה.         אורי מציע לדבר רק על התבור.

                                  ו.          אני טוען כי אם כבר שואלים את התושבים כדאי לשאול את כולם גם על החלק הצפוני וגם על הדרומי.

                                  ז.          אורי מתקן ומוכן למשאל אחד על שני חלקי הישוב רק שלכל חלק של הישוב תהיה שאלה נפרדת.

                                 ח.         מר טאוב (תושב רחוב התבור) מזכיר כי הבקשה להפיכת רחוב התבור לחד סטרי באה לפתור בעיה של עומס תנועה מגני מודיעין. לכן מציע שנפתור את הבעיה אפילו זמנית עד לפתיחת רחוב המוריה לתנועה לגני מודיעין.

                                 ט.         ניסים מציע שלא נגש למשאל תושבים אלא נחליט מידית לגבי רחוב התבור. במקביל נזמין מומחה להתייעץ איתו לגבי שאר בעיות התחבורה בישוב.

                                  י.          שמשון מציע שנתייעץ עם מר גבאי וננסה לשכנע אותו להפוך את רחוב התבור לחד סטרי. מוטי מעדכן שגבאי לא יהיה מוכן לדבר ללא חוות דעת של מהנדס תנועה. עדיף להתייעץ עם יועץ התנועה שלנו לפני החלטה.

                                יא.        אני מציע שנזמין גם נציג התושבים לישיבה עם היועץ.

                                 יב.        הצעה להתייעץ עם יועץ התנועה ולשתף נציג תושבים. 7 בעד 2 נגד ההצעה התקבלה.

3.      רחוב התאנה – מוטי מעדכן שהתקן הוא חניה אחת לשני הגנים.  הוועד יחכה לחוות דעת מחלקת התכנון במועצה בכתב.

4.      דיון בחוות הדעת של היועץ בנוגע לוועדת ביטחון לאור הערעור על תקיפות הפרוטוקול ותקיפות החלטת הוועד הקודמת בנושא (שנערכה בדלתיים סגורות).

                                 א.         אורי: מרגיש שמורחים את הנושא של אי תפקוד וועדת ביטחון, התפטרות של אנשים טובים מהוועדה ויושב ראש שמסרב לכנס את הוועדה ולא דנים בנושא. מציע לדון בכל הנושא ולהפסיק להתעלם מהנושא.

                                  ב.         דב מציע שהועד יבקש מחברי וועדת ביטחון להתכנס ולדון בנושא כפי שהומלץ על ידי היועץ המשפטי.

                                  ג.          אליוט תומך בהחלטת הוועד כפי שהתקבלה בעבר. אם זאת מוכן להצביע על אותו דבר שוב.  בעניין וועדת ביטחון, מציע לבחור יושב ראש חדש וועדה חדשה.

                                  ד.         אני מציע לקבל את חוות הדעת של היועץ ואל לוועד להתנהל בצורה לא תקינה. לכן על וועדת ביטחון להתכנס שנית, למסור לוועד בצורה מסודרת את החלטתם והוועד יקים דיון נוסף בנושא.

                                 ה.         דב מתריע כי כל נושא הביטחון ביישוב כנראה על הפנים. אין כיתת כוננות, וועדת ביטחון עם אנשים מצוינים לא מוכנים להמשיך לתפקד והבעיה גם מצד זרובבל. לכן מציע שוב שהוועד ויושב הראש יכנסו את וועדת ביטחון ויביאו את הנושא לדיון מחדש בוועד.

                                  ו.          ניסים: כדאי להפעיל שיקול דעת לפני שנקבל את חוות הדעת של היועץ. מציע לדון האם להפוך את החלטת הוועד או לא.

                                  ז.          מר ליפשיץ (נציג וועדת ביטחון): חברי וועדת ביטחון סבורים שנתי (יו"ר לא נבחר של וועדת ביטחון) מסיט את החלטות וועדת ביטחון בניגוד למה שחברי הוועדה החליטו. חושב שהוועד לא קיבל את התמונה האמיתית.  ההחלטה לגמרי שונה מהמלצת וועדת ביטחון. צוות כוננות לא מתפקד מאחר והוסיפו אנשים ללא חיבור בניהם. אימון צוות כוננות אחרון היה בספטצבר.  הצוות ביקש מאז מספר פעמים מהרבש"ץ לאמן את הצוות ועד היום לא נעשה כלום.  מציע לנתק את צוות הכוננות מהרבש"ץ.

                                 ח.         אמיר מציע לקבל את הצעת דב.

                                 ט.         אליוט חושב שזה טעות שחברי כיתת כוננות הם גם חברי וועדת ביטחון.

                                  י.          מוטי מעדכן שהנתונים היו בפני הוועד אך מודה שלא היה פרוטוקול.

                                יא.        הצעה להצבעה: יו"ר הוועד יכנס את חברי וועדת הביטחון לדון מחדש בנושא ולאחר מכן הנושא יעלה מחדש לדיון בוועד. ההצעה התקבלה ברוב של 5 בעד, 3 נגד 1 נמנע.

5.      שינוי התב"ע:

                                 א.         שמשון טוען שלא חל שום שינוי מהותי והמועצה לא אוכפת כלום. לכן מציע להשאיר את החלטת הוועד הקודמת שהוועד יסכים לשינוי התב"ע בתנאים מסוימים (שנראה שלא מתמלאים). חושב שרוב העונים למשאל הם נגד אישור התב"ע (מאחר ובפועל אין אכיפה).

                                  ב.         דב טוען שאיכות חיים יכולה להיות גם בבתים גדולים. רוב העונים ביקשו לתמוך בשינוי בתב"ע. לכן על הוועד לקבל את דעת התושבים.

                                  ג.          אליוט: מסכים עם דב אך מוסיף שההסתייגויות היו בקשר לאכיפה ואנחנו יכולים להמשיך לבקש אכיפה ולאשר את השינוי כמו שהוא.

                                  ד.         אני שוב מציע שהוועד לא ינקוט עמדה בנושא וזאת מאחר ותוצאות המשאל ממש לא ברורות. ניתן לפרש את התוצאה הן לחיוב והן לשלילה.  התושבים יכולים להציג את התנגדותם לשינוי התב"ע בדיון בוועדה המחוזית.

                                 ה.         ניסים בעד לדון מחדש בשינוי התב"ע ולהחליט מה נכון לטובת היישוב והתושבים.

                                  ו.          אני טוען שאנחנו כבר דנים בשינוי זמן ארוך מאוד. אין טעם להתחיל דיון מחדש. יש להחליט עכשיו.

                                  ז.          אמיר הופתע מ 41 איש שהתנגדו. סובר שרוב המצביעים מתנגדים לשינוי.  לכן מציע להשאיר את החלטת הוועד הקודמת.

                                 ח.         הצעת החלטה: לקבל את התב"ע כמות שהיא – 3 בעד 6 נגד – ההצעה נפלה.

                                 ט.         הצעת החלטה: לא להביע עמדה – 2 בעד 4 מגד 3 נמנעים – ההצעה נפלה.

                                  י.          הצעת החלטה: לאשר החלטה קודמת – 3 בעד, 6 נגד – ההצעה נפלה.

                                יא.        התוצאה המעשית היא כי הוועד נמנע מנקיטת עמדה בנושא שינוי התב"ע.   התושבים המעוניינים יכולים לפנות לוועדת תכנון עליונה ולהביע התנגדות או תמיכה בשינוי התב"ע.

בברכה

יהודה שוגר

052-6132261