header.jpg

 

ד'  ניסן תסש"ט

29.3.09

ועד – 2892 –

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום שלישי   ו'    בניסן תשס"ט   31.3.09

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                נושאים לסדר היום:

 

א.     הערכות הועד לקיצוץ מים בשנה הקרובה.

 

ב.     פגישה עם ועדת ספורט – שוטף.

 

ג.      הצעת חב' השמירה לחיבור בתי תושבים למוקד מיקוד.

 

ד.     עידכונים.

 

 

 

ב ב ר כ ה

 

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב