header.jpg

 

 

ג'   בתשרי תשס"ט

2.10.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון   כז'   תשרי תשס"ט   26.10.08

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                נושאים לסדר היום:

 

א.     הכנה לדיון תקציב  2009.        

ב.     אב בית למועדון נוער. 

ג.      עדכונים: ספרייה, מקוה.

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב