header19

 

יג '  אייר  תשס"ט

7.5.09

ועד – 2892 –

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום  ראשון   טז    באייר תשס"ט   10.5.09

 

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                על סדר היום

 

א.     הרצאה בנושא מים – פרופ' חיים גבירצמן

ודיון בהמשך הנושא חסכון במים.

 

ב.     רכז נוער – התפטרות מר יהודה אטיאס.

ג.       עידכונים.

 

 

 

ב ב ר כ ה

 

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב